Innone

SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka jste dobrovolně a informovaně souhlasil, že Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely obchodního sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být z vaší strany kdykoliv odvoláno. Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla správce: Innovation One s.r.o., IČ: 047 34 807, se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41538 (dále jen správce):

  • adresa pro doručování: Koněvova 141, 130 00 Praha 3
  • webové stránky Společnosti: https://innone.cz
  • kontaktní telefon: +420 722 735 846
  • e-mailová adresa: obchod@innone.cz

Nebo přímím odhlášením z odběru newsletteru, který je umístěn v patičce každého obchodního sdělení.

 

Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka, kterým odsouhlasujete tyto podmínky zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá automaticky.

 

ÚČEL


Účelem zpracování je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování osobních údajů:
• zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky
včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění);
• zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
• zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing;
• provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference a další informace zjištěné od subjektu.

 

ROZSAH


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: titul, jméno a příjmení, název firmy/společnosti, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa.

POUČENÍ O PRÁVECH


Podle současné platné právní úpravy máte práva dle článku 12-23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování.
 

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce od Vás požadovat poskytnutí dodatečných informací.


Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.


Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.


Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.
 

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.


Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.


KONTAKTY, UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ


Pokud budete chtít svůj souhlas odvolat, nebo máte-li na správce jakoukoliv otázku, nebo požadujete uplatnění některého výše zmíněného práva, můžete se obrátit na Správce na shora uvedených kontaktech.
Rovněž můžete uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Fotogalerie

Klienti nám důvěřují

Pro většinu našich zákazníků jsme nejen IT dodavatel, ale zejména důležitý partner pro tvorbu a automatizaci business procesů.

abcworks
arbes
carollinum
cemex
creditone
csob
csobleasing
etravel
eximtours
fischer
galileo
gdpr
hostivice
ing
jdrozhlasy
klasterec
klier
ministerstvo
mzliberec
nevdama
nool
npi
nvision
odborovysvaz
organizacnikancelar
patria
prostor
provident
raiffeisen
skoda
sudopgroup
trask
vasenaroky
vodafone
vokoun
wustenrot
lmc
infopruh ikona

Pro naše klienty chceme být nejen kvalitní dodavatel, ale i důležitý partner na jejich cestě

infopruh ikona

Rádi z Vás uděláme našeho dalšího spokojeného zákazníka.

Microsoft Cloud

Solution Provider

Microsoft

AEP

Authorized Education

Partner

Microsoft
Microsoft