Innone

Prohlášení o zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. a podle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1. Správce osobních údajů            

Správcem osobních údajů je Innovation One s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov. IČ: 04734807, tel.: +420 736 213 603, email: obchod@innone.cz

2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

a) Kontaktní formulář

V případě, že máte zájem o konzultaci, je možné nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Email
 • Telefon

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce dle článku 6 písm. f) GDPR nařízení.

b) Odběr novinek

Pokud jste udělil/a souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím emailu (novinkách v naší firmě a v našich službách.) bude zpracování osobních údajů pro tento účel probíhat po dobu 3 let, nebo dokud souhlas neodvoláte. Odhlášení je možno provést proklikem v mailu nebo zasláním požadavku na obchod@innone.cz.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Vámi udělený souhlas.


3. Příjemci osobních údajů

Společnost Innovation s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány  v souladu s platnými zákony České republiky.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

4. Práva subjektů údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

b) Právo na opravu osobních údajů.

c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit:

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů je možné uplatnit přes uživatelský účet na webových stránkách společnosti.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na obchod@innone.cz.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Fotogalerie

Klienti nám důvěřují

Pro většinu našich zákazníků jsme nejen IT dodavatel, ale zejména důležitý partner pro tvorbu a automatizaci business procesů.

abcworks
arbes
carollinum
cemex
creditone
csob
csobleasing
etravel
eximtours
fischer
galileo
gdpr
hostivice
ing
jdrozhlasy
klasterec
klier
ministerstvo
mzliberec
nevdama
nool
npi
nvision
odborovysvaz
organizacnikancelar
patria
prostor
provident
raiffeisen
skoda
sudopgroup
trask
vasenaroky
vodafone
vokoun
wustenrot
lmc
infopruh ikona

Pro naše klienty chceme být nejen kvalitní dodavatel, ale i důležitý partner na jejich cestě

infopruh ikona

Pro naše zákazníky
jsme ziskovou investicí!

Microsoft Cloud

Solution Provider

Microsoft

AEP

Authorized Education

Partner

Microsoft
Microsoft